ایجاد بی‌اعتمادی بسیار سریع و کثیف است و اعتماد کردن ، بسیار آرام و دردزا خواهد بود

اعتماد کردن یعنی پذیرفتن ریسک

اعتماد کردن یعنی پذیرفتن ریسک و احتمال خیانت

نویسنده: محمود امیری نیا، مؤلف و مدرس هوش هیجانی

اعتماد یا بی اعتمادی  چطور و چگونه؟ 

اعتماد کردن یعنی پذیرفتن ریسک و خطر خیانت زیرا اعتماد به یکدیگر صفر و صد نیست و بر اساس قانون همه یا هیچ نمی توان به دیگران به سادگی اعتماد کرد یا بی اعتماد شد. بلکه مردم می‌توانند از بسیار کم تا بسیار زیاد اعتماد کنند و در هر دو صورت، اعتماد کردن آنها به یکدیگر همراه خطر و آسیب است. 

اعتماد کردن بیش از اندازه به‌ویژه که بابِ خیانت را باز می‌کند، سوء‌استفاده و تِرور را در پی خواهد داشت. به دلیل اینکه مردمانی ‌وجود دارند که می‌خواهند اعتمادِ بیش از اندازۀ دیگران را به خود، جلب کنند. با این سؤال که «چرا موردِاعتماد نباشیم؟» که می‌توان از آنها پرسید: «چرا موردِ اعتماد باشید؟»

اما برخی دیگر ممکن است، اعتمادِ پایینی داشته باشند یعنی اصلاً باورپذیر نیست که کسی به دنبالِ اعتماد کردن به دیگران نباشد و آن را نخواهد بلکه ممکن است فردی اعتمادش به دیگران کاهش یافته باشد. مردم این توانایی را اغلب در نتیجۀ یک «ضربۀ روانی» یا حادثه‌ای تلخ و ناگوار از دست می‌دهند و در اعتماد کردن روش کناره جویی را در پیش می گیرند (هاردین، ۲۰۰۴).

ایجاد بی‌اعتمادی بسیار سریع و کثیف است اما اعتماد کردن ، بسیار آرام و دردزا خواهد بود

ضربه‌های روانی به‌مانند ضربۀ ناشی از یک تجاوز جنسی عمیقاً این احساس و فکر را در فرد به وجود می‌آورد که جهان، مکانی ناامن است و مردم باید بسیار و همیشه مراقب باشند. حال چگونه می‌توان بی‌اعتمادی چنین مردمی را نسبت به دیگران بهبود بخشید؟ چگونه می‌توان اعتماد کردن را بهبود بخشید، وقتی‌که یک بار از دست رفته است؟ چگونه می‌شود به مردمی‌ که اعتمادشان را به هرکس یا هرچیز از دست داده‌اند، به‌ویژه به نهادهای خاص، بار دیگر اعتماد بخشید و اعتماد کردن را در آنها پرورش داد؟

  با وجود اینکه می‌دانیم ایجاد بی‌اعتمادی بسیار سریع و کثیف است و ساختن اعتماد و اعتماد کردن ، بسیار آرام و دردزا خواهد بود (اوسلانِر[۱]، ۱۹۹۹).

برای نمونه، در برخی از بخشهای جهان، مردم تمایل دارند که به حرفه‌های پزشکی یا به هنرمندان، بسیار کم اعتماد کنند. هرچند مؤسسات و گروههایی هستند که تلاش می‌کنند تا اعتماد عمومی ‌را بازگردانند، مانند سازمان‌های مردم نهاد و گروههای پزشکان داوطلب یا هنرمندان آزاد، اما آنها با آگاهی و دانش مهارتهای هیجان‌رفتار و تن‌گفتار، بهتر می‌توانند در این راه موفق باشند. مثلاً پزشکان به در خانه‌ها بیایند و به مردم نشان دهند که حرفه‌های پزشکی به‌طور واقعی به مردم کمک می‌کنند و از آنها مراقبت می‌نمایند، (اما آیا در جامعه ما چنین امری امکان پذیر است؟

وقتی که پی گیری درستی در مورد جان پزشکان انجام نمی شود و اگر انجام می شود به درستی بیان نمی شود) یا در هنر درمانی، هنرمندان  از مردم دعوت کنند تا به کارگاه‌های هنر‌درمانی بیایند و با ارتباطات نزدیک به آنها بیاموزند که احساسات خود را در قالب هنر پالایش نمایند و تا به این شکل اعتماد کردن را در آنها پرورش دهند (انیل[۲]، ۲۰۰۲)

منابع:

کتاب هیجان رفتار و تن گفتار تألیف محمود امیری نیا