برای ترک اعتیاد ، اولین قدم پذیرفتن آن است

اعتیاد ، کیفیت زندگی و هوش هیجانی

مقاله درمورد اعتیاد ، کیفیت زندگی و هوش هیجانی

مقایسه هوش هیجانی ، اعتیاد و کیفیت زندگی در مردان معتاد و غیر معتاد

در سالهای اخیر، هوش هیجانی « Emotional Intelligence » به عنوان یکی از متغیرهای روان‌شناختی، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است که به اعتقاد آنها، هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی‌ها، قابلیت‌ها و مهارتهایی است که فرد را برای سازگاری با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می‌کند.  از طرفی مصرف مواد مخدر نیز، از خطرناک ترین پدیده‌های جوامع انسانی در عصر حاضر به شمار می‌رود.

امروزه وسعت اعتیاد « Addiction » در جهان چنان گسترش یافته که به شکل یک بیماری مزمن و اجتماعی درآمده و باعث به خطر افتادن امنیت اجتماعی شده است. در سراسر جهان تعداد مصرف‌کنندان مواد مخدر به ۱۹۰ میلیون نفر می‌رسند و آمار رسمی، تعداد معتادان کشور را ۲/۱ تا ۲ میلیون نفر ذکر می‌کند که میانگین سنی این افراد ۱۸ سال می‌باشد و این در حالی است که ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکل اعتیاد خود یا اطرفیان مواجه هستند .

نویسنده(گان): محمد نریمانی، یعقوب حبیبی، سعید رجبی،

 از طرفی مصرف مواد مخدر نیز، از خطرناک ترین پدیده‌های جوامع انسانی در عصر حاضر به شمار می‌رود. امروزه وسعت اعتیاد «Addiction» در جهان چنان گسترش یافته که به شکل یک بیماری مزمن و اجتماعی درآمده و باعث به خطر افتادن امنیت اجتماعی شده است. در سراسر جهان تعداد مصرف‌کنندان مواد مخدر به ۱۹۰ میلیون نفر می‌رسند و آمار رسمی، تعداد معتادان کشور را ۲/۱ تا ۲ میلیون نفر ذکر می‌کند که میانگین سنی این افراد ۱۸ سال می‌باشد و این در حالی است که ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکل اعتیاد خود یا اطرفیان مواجه هستند .برای ترک اعتیاد ، اولین قدم پذیرفتن آن است

هنگامی که فرد برای مصرف مواد از سوی همسالان تحت فشار قرار می‌گیرد، مدیریت مؤثر هیجان‌ها، به عنوان یکی از مؤلفه‌های هوش هیجانی، خطر مصرف و اعتیاد را کاهش می‌دهد. توانایی مدیریت هیجان‌ها باعث می‌شود که فرد در موقعیت‌هایی که خطر مصرف مواد بالاست، از راهبرهای مقابله مناسب استفاده کند. افرادی که هوش هیجانی پایینی دارند، برای مقابله با هیجان‌های منفی خود، بیشتر به سوی اعتیاد و مصرف مواد می‌روند.

افراد با هوش هیجانی پایین، به احتمال بیشتری دچار سوء مصرف مواد می شوند
افراد با هوش هیجانی پایین، به احتمال بیشتری دچار سوء مصرف مواد و اعتیاد می شوند

هدف پژوهش زیر با عنوان « مقایسه هوش هیجانی و کیفیت زندگی در مردان معتاد و غیر معتاد » ، مقایسه کیفیت زندگی و هوش هیجانی در مردان معتاد و غیر معتاد است. که در این بررسی، ۸۰ نفر معتاد و ۸۰ نفر غیر معتاد بودند که افراد معتاد به شیوه نمونه گیری دردسترس و افراد غیر معتاد به شیوه همتاسازی و با توجه به سن و وضعیت تاهل انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس هوش هیجانی شاته و پرسشنامه کیفیت زندگی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و همبستگی پیرسون انجام گرفت.

 نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی مردان معتاد و غیر معتاد تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هوش هیجانی و کیفیت زندگی مردان معتاد پایین تر از مردان غیر معتاد بود. همچنین، نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی در هر دو گروه رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارتی  افراد با هوش هیجانی پایین،  به احتمال بیشتری دچار سوء مصرف مواد و اعتیاد می شوند و سوء مصرف مواد نیز ممکن است، کیفیت زندگی افراد را پایین بیاورد. این احتمال وجود دارد که بتوان با پرورش هوش هیجانی افراد، از ابتلا آنها به اعتیاد جلوگیری کرد.

منابع :

  1. فصلنامه اعتیاد پژوهی ، سال پنجم، شماره ۱۹:
  2. دانلود مقاله هوش هیجانی
  3. «مقایسه هوش هیجانی و کیفیت زندگی در مردان معتاد و غیر معتاد»