بایگانی دسته: کودکی

رفتار با کودک و پرورش هوش هیجانی

رفتار با کودک چه تأثیری بر هوش هیجانی کودکان دارد؟  

پژوهشها نشان داده است که پرستاری با اعتماد و توجه والدین ، نوع رفتار با کودک و به ویژه رفتار پدرانه می‌تواند دلبستگی ، اعتماد ایمن و هوش هیجانی را در کودکان به وجود آورد و اگر کودکی از پرستاری و مراقبت هر دو والد به جای تک والد برخوردار باشد، شکل‌گیری اعتماد در وی افزایش می‌یابد و منجر به تحول بنیادین در شخصیت او می‌شود به‌طوری که بیش‌بود این اعتماد می‌تواند فقدان نا‌خواستۀ یکی از والدین را در آینده جبران کند.

همچنین میان توجه و مراقبت مادران و پدران در رفتار با کودک تفاوت وجود دارد. مادران وقت بیشتری را صرف مراقبت جسمانی و ابراز محبت به فرزند می‌کنند اما پدران، زمان بیشتری را صرف بازی با بچه‌ها می‌کنند (بلسکی[۱]، ۲۰۱۰).

رفتار با کودک پدران و اهمیت آن در پرورش هوش هیجانی کودکان

امروزه به‌علت وضعیت شغلی زنان، نقش مادر به عنوان تنها پرستار و پدر به عنوان هم‌بازی تغییر کرده است.

مادرانِ شاغل در رفتار با کودک ، بیش از مادران خانه‌دار به تحریک با نشاط فرزندان خود می‌پردازند و پدران در رفتار با کودک ، تا اندازه‌ای بیشتر به پرستاری مشغول هستند.

رفتار با کودک پدران و اهمیت آن در پرورش هوش هیجانی کودکان
رفتار با کودک پدران و اهمیت آن در پرورش هوش هیجانی کودکان

وقتی پدران مراقبت‌کنندۀ اصلی می‌شوند، سبک بسیار برانگیزنده و تحریک‌کنندۀ بازی‌کردن خود را در رفتار با کودک حفظ می‌کنند. این‌گونه پدرها کمتر به عقاید قالبی پایبند هستند و از الگوهای سنتی جامعه پیروی نمی‌کنند. آنها پدری‌کردن را تجربه‌ای بسیار ارزشمند می‌دانند و رفتار با کودک و رفتار با همسر را به عنوان یک مهارت ارتباطی به خوبی یادگرفته اند.  آنها با همسر و فرزند، دوستانه و همدلانه است.  زندگی زناشویی گرم و خشنود کنندۀ آنها به احساس ایمنی فرزندانشان کمک می‌کند که در نهایت موجب افزایش اعتماد و خوش‌بینی در فرزندان می‌شود (کلارک[۲]، ۲۰۱۱).

بیش فعالی کودکان : اختلال نقص توجه / بیش فعالی ( ADHD)

زبان بدن کودکان و نوزادان اگر برای درک خواسته های آنها باشد ، بسیار کاربردی و مفید خواهد بود

دلبستگی ایمن و پرورش هوش هیجانی کودکان ، نتیجه رفتار مادرانه با نوزاد و کودک است

منابع:

  1. کتاب «هیجان رفتار و تن گفتار»، تألیف محمود امیری نیا، فروردین ۱۳۹۳
  2. کتاب “هوش هیجانی خود را بسنجید ” بر مبنای ۲۲ آزمون روانشناسی شخصیت، تألیف فیلیپ کارتر با ترجمه محمود امیری نیا و پریسا آقازاده، فروردین ۱۳۹۳

کتاب هوش هیجانی خود را بسنجید بر اساس ۲۲ آزمون روانشناسی شخصیت اثر فیلیپ کارتر با ترجمه محمود امیری نیا و پریسا آقازاده، انتشارات آراسته، ISBN: 978-600-5908-95-4، فروردین ۱۳۹۳
کتاب هوش هیجانی خود را بسنجید بر اساس ۲۲ آزمون روانشناسی شخصیت اثر فیلیپ کارتر با ترجمه محمود امیری نیا و پریسا آقازاده، انتشارات آراسته، ISBN: 978-600-5908-95-4، فروردین ۱۳۹۳

هوش هیجانی درخشان و تشخیص دروغگویی، صفحه 390 تا 392. کتاب هیجان رفتار و تن گفتار، تألیف محمود امیری نیا، ISBN: 978-600-5908-87-8، انتشارات آراسته فروردین ۱۳۹۳
هوش هیجانی درخشان و تشخیص دروغگویی، صفحه ۳۹۰ تا ۳۹۲٫ کتاب هیجان رفتار و تن گفتار، تألیف محمود امیری نیا، ISBN: 978-600-5908-87-8، انتشارات آراسته فروردین ۱۳۹۳