خوشبینی و اعتماد یا ساده لوحی و بدگمانی

برای خوشبینی ، اعتماد لازم است نه بی اعتمادی و بدگمانی
برای خوشبینی ، اعتماد لازم است نه بی اعتمادی و بدگمانی

آیا خوشبینی به معنای ساده لوحی است؟

خوشبینی ، ساده لوحی نیست هرچند که با اعتماد همراه است. 

درباره خوشبینی و سوء ظن

 کسی نمی‌تواند به دیگری اعتماد کند درصورتی‌که به‌راحتی نسبت به او مشکوک و بدگمان باشد. از دست‌دادن حس خوشبینی نسبت به شایستگی مردمی که به آنها  اعتماد می‌کنیم، اعتماد را غیرممکن می‌سازد و بدون اطمینان از اینکه دیگران می‌توانند شایستگی خود را نشان دهند، نمی‌توانیم به آنها اعتماد کنیم (گوویِر[۱]، ۱۹۹۷).

ما معمولاً به دیگران در بعضی چیزها اعتماد می‌کنیم مثلاً ما به مربیِ مهدکودک در نگه‌داری و مراقبت از فرزندمان یا به مشاوری که انتخاب کرده‌ایم تا ما را راهنمایی کند، اعتماد می‌کنیم. زمانی‌که یک وضعیتِ اورژانسی پزشکی داریم به اورژانسِ بیمارستان اعتماد می‌کنیم و خیلی موارد دیگر که دستِ‌کم در آنها به  مهارتهای اخلاقی و تخصصی افراد مربوط می‌شود، اعتماد می‌کنیم و خوشبین هستیم که به ما کمک کنند تا مشکل ما حل شود (مک لود[۲]،۲۰۰۲).

برای خوشبینی ، اعتماد لازم است نه بی اعتمادی و بدگمانی

البته در اعتماد، اعتمادکننده چیزی را نزد کسی که موردِاعتماد است به امانت می‌گذارد و با این کار، خود او آسیب‌پذیر می‌شود زیرا  تفسیر او نسبت به امانتی که به شخص دیگر داده است با تفسیر دیگری فرق می‌کند و از نظر یکی ممکن است حقیقت آن‌طور نباشد که او فکر می‌کرده است و به این ترتیب احساس فریب‌خوردگی کند. بنابراین داشتن تفسیر شناختیِ مشترک بین مردم به‌جای ساده‌لوحی موجب خوشبینی می‌شود.

با این همه، همانطور که فیلیپ کارتر می نویسد،  خوشبینی زیاد، با وجود مزایای بیشماری که برای ما به همراه می‌آورد، ممکن است آمادگی ما را برای رؤیارویی با مسائل و رویدادهای واقعی در زندگی کاهش دهد. از این جهت لازم است خوشبینی زیاد با ارزیابی درست موقعیت و یا مسئلۀ پیش آمده همراه باشد.

منابع:
[۱] Govier, T.
[۲] McLeod, C.

برای آزمون  و پرسشنامه هوش هیجانی و تست هوش هیجانی دیگر آزمون های هوش هیجانی کلیک نمایید: 

پرسشنامه و تست  هوش هیجانی  تنظیم هیجان های خود 

پرسشنامه و تست هوش هیجانی  تنظیم هیجان های دیگران

پرسشنامه  و تست   هوش هیجانی درک عواقب هیجان های خود

پرسشنامه   و تست هوش هیجانی درک عواقب هیجان های دیگران 

پرسشنامه  آزمون هوش هیجانی  سنجش موفقیت

آزمون هوش هیجانی  تستسنجش پرخاشگری

پرسشنامه  هوش هیجانی  سنجش میزان جربزه و جرات ورزی

پرسشنامه هوش هیجانی – آزمون خوشبینی و بدبینی 

پرسشنامه هوش هیجانی به همراه دانلود مقاله هوش هیجانی و آزمون هوش هیجانی بار-ان