بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار سرمایه گذاری

سرمایه گذاری و هوش هیجانی

هوش هیجانی و گرایش های رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاری

مقاله هوش هیجانی: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و گرایش های رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاری

هوش هیجانی توانایی ای است که شخص را قادر می سازد با شناخت، تعبیر و تفسیر ، کاربرد و کنترل احساسات از انها به طور موثر و سودمند،برای استنتاج منطقی ، و حل مسایل و مشکلات ، استفاده کند (مایر و سالوی ، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۷).  از طرفی هوش هیجانی توانایی است که فرد را قادر میسازد در موقعیتها و شرایط مختلف احساسات خود را کنترل کند، و با اعتماد به نفس و تمرکز تصمیمات منطقی اتخاذ نماید. لذا ضروری است به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر نتایج تصمیمات سرمایه گذاری بر مبنای غلبه بر گرایش های رفتاری پرداخته شود. در صورت حصول نتایج مطلوب می تواند کمک شایانی به سرمایه گذاران ، توسعه ی اقتصاد و دانش سرمایه گذاری باشد.   

   نویسنده : دکتر سید محمد موسوی شاهرودی ، دانشیار دانشگاه شاهرود

رایانامه : ۱۹۳Sham@gmail.com

در بررسی نتایجی که از تصمیم های یک سرمایه گذار بدست امده ، درک و فهم عواملی که در فرایند تصمیم سازی او موثر است ، ضروری می باشد . هر سرمایه گذار مجموعه گزینه ها و تصمیماتی باید در پیش رو داشته باشد. همچنین باید نقطه بهینه فروش یک سهام را تعیین کند شفرین و استتمن  (۱۹۸۵ ) . هنگام  اخذ تصمیمات متعدد به عنوان یک سرمایه گذار ، در نظر گرفتن نقش احساسات و هیجانات در فرایند تصمیم سازی بسیار مهم می باشد.  برایان تریسی بیان می دارد که عوامل دوگانه در تصمیم گیری فکر و احساس هستند. در واقع، احساس نیروی محرک و برانگیزاننده ذهن است.

فکر بدون احساس، واکنشی در زندگی ما پدید نمی آورد. عقل و هوش منطقی به قدرت استدلال کمک می کند، اما توانایی پیش بینی پیامدهای تصمیم تنها از هوش هیجانی  به دست می آید.

مهارت استفاده از هوش هیجانی می تواند در لحظه انتخاب به شما کمک نماید و کنترل مؤثر تری برخود و تأثیر مضاعفی بر دیگران داشته باشید. (کاشانی، ۱۳۸۵).

 افراد دارای تجربه کم ، میانگین نمرات  هوش هیجانی بالاتری دارند و ارتباط معنی داری بین هوش هیجانی کلی و دو  شاخصه درون فردی و انطباق پذیری ان ، با تجربه سرمایه گذاری دیده می شود

تحقیق حاضر ، ارتباط بین هوش هیجانی سرمایه گذار و نتایج تصمیمات وی از منظر  توانایی و غلبه بر گرایشات رفتاری سرمایه گذاری که غالبا سرمایه گذاران به آن مبتلا هستند را مورد بررسی قرار می دهد . هوش هیجانی یک ویژگی روانشناختی است که تعیین می کند ، چطور فرد ، تشخیص می دهد ، درک می کند ، هیجانات خود را کنترل می کند و سپس آن را در حل مشکلات و  تصمیم سازی بکار می برد .

بر مبنای داده هایی که از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران  از طریق دو پرسشنامه هوش هیجانی و مالی رفتاری بدست امد، مقدار ابتلا به پنج گرایش رفتاری شامل نمایندگی ، حساب داری ذهنی ، زیان گریزی ، اعتماد بیش از اندازه ، خود کنترلی و همچنین بهره هوش هیجانی سرمایه گذاران ، بوسیله ازمون کوتاه شده بار-ان ، مورد سنجش قرار گرفت .

نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس ازمون همبستگی ناپارامتری اسپیرمن در اکثر موارد ، ارتباط معنی داری بین هوش هیجانی و گرایشات رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاری مشاهده نشد. نتایج ارتباط معنی داری (همبستگی منفی) بین  گرایش”اطمینان بیش از اندازه” و هوش هیجانی نشان می دهد، یعنی افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند، کمتر به گرایش اطمینان بیش از اندازه غلبه دارند. افرادی که نمره شاخصه مدیریت استرس هوش هیجانی انها بالا تر است ، بیشتر به گرایش “نمایندگی” غلبه دارند .

 افراد دارای تجربه کم ، میانگین نمرات  هوش هیجانی بالاتری دارند و ارتباط معنی داری بین هوش هیجانی کلی و دو  شاخصه درون فردی و انطباق پذیری ان ، با تجربه سرمایه گذاری دیده می شود ، همچنین افراد با تجربه کم ، بیشتر به گرایش “نمایندگی” مبتلا هستند و تفاوت معنی دار است .   افراد با سطح تحصیلات بیشتر از هوش هیجانی بیشتری بر خوردار،  ولی  بیشتر به گرایش “حساب داری ذهنی” مبتلا بودند ، و تفاوت معنی دار است . 

منابع:

لینک دانلود مقاله رابطه هوش هیجانی با گرایش های رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاری : 

 http://www.marketingarticles.ir