خط و شخصیت شناسی از روی دست خط

خظ شناسی و امضا شناسی نشریه هوش ، زبان و هیجان رفتار
خظ شناسی و امضا شناسی نشریه هوش ، زبان و هیجان رفتار

نکاتی مفید پیرامون خط شناسی یا امضای شناسی

خط شناسی

 1.  سابق حروف بسیاری داشتیم ، ۴۵۰ حرف که تا دوره سلجوقیان به ۲۵۰ حرف رسید.
 2.  کج نویسی در قوم مغول رایج بوده است.
 3. جوانان در دوره قاجار و پهلوی خط زیباتری داشتند.
 4. خوش خطی ژنتیکی است ولی با تمرین می توان تا حدی بدخطی را اصلاح کرد.
 5. خط شناسی در تشخیص جرایم توسط پزشکی قانونی اعتبار دارد.
 6. خط شناسی از نظر روانشناسی ، ارزش شخصیت شناسی ندارد.
 7. از روی خط، به طور نسبی می توان به یک سری اختلالات (اضطراب، وسواس، آشفتگی)، باسوادی و بی سوادی فرد پی برد.
 8. آرام نوشتن موجب زیبانویسی می شود وزمانی که باما بدرفتاری می شود بدخط می نویسیم.

امضای شناسی

 1. امضای پدیده ای است که از کودکان شروع شده است (نقطه گذاری و دایره کشیدن).
 2. دربیشترجوامع امضای شامل نام فرد بدون هیچ نقوش و خطی می باشد ولی درایران ثبت نقوش مرسوم است و نام فرد به صورت راز در امضای نهان شده است.
 3. افراد هرچقدرآرامش بیشتری داشته باشند امضای واضح تری می کنند.
 4. امضای پیچیده تر، شخصیت فردپیچیده تر و ازعلایم اختلال هذیان سوءظن فرد می باشد.
 5. امضای ساده، انسان های ساده تر و دربرخی موارد نشان عقب افتادگی ذهنی است.
 6. امضای بیضی، دایره های متعدد و بی یا باخطوط نشان شخصیت صدارتی و وزارتی است.
 7. امضای گرد، نشان انسان های ساده ، صادق و روراست است.
 8. امضای چهارگوش، یکی از علامت های انسان های وسواسی است.
 9. امضای با اسم و فامیل واضح فرد، نشانگر انسان های خاص ، بافضیلت و بامنزلت می باشد.
 10. امضای با تنها اسم کوچک فرد، دال بر برتر دانستن فرد نسبت به خویشاوندانش است.
پریسا آقازاده :مدرس و مؤلف مکاتبات اداری و فن گزارش نویسی
دست خط و امضای دکتر مصدق
دست خط و امضای دکتر مصدق

برای آزمون  و پرسشنامه هوش هیجانی و تست هوش هیجانی دیگر آزمون های هوش هیجانی کلیک نمایید: 

پرسشنامه و تست  هوش هیجانی  تنظیم هیجان های خود 

پرسشنامه و تست هوش هیجانی  تنظیم هیجان های دیگران

پرسشنامه  و تست   هوش هیجانی درک عواقب هیجان های خود

پرسشنامه   و تست هوش هیجانی درک عواقب هیجان های دیگران 

پرسشنامه  آزمون هوش هیجانی  سنجش موفقیت

آزمون هوش هیجانی  تستسنجش پرخاشگری

پرسشنامه  هوش هیجانی  سنجش میزان جربزه و جرات ورزی

پرسشنامه هوش هیجانی – آزمون خوش بینی و بدبینی 

پرسشنامه هوش هیجانی به همراه دانلود مقاله هوش هیجانی و آزمون هوش هیجانی بار-ان 

با خرید پکیج کتاب هوش هیجانی به صورت آنلاین ، در پنج طرح طلا سکه و کتاب شرکت نمایید: www.mahmoodamirinia.ir