اعتماد کردن یعنی پذیرفتن ریسک

ایجاد بی‌اعتمادی بسیار سریع و کثیف است و اعتماد کردن ، بسیار آرام و دردزا خواهد بود

اعتماد کردن یعنی پذیرفتن ریسک و احتمال خیانت اعتماد یا بی اعتمادی  چطور و چگونه؟  اعتماد کردن یعنی پذیرفتن ریسک و خطر خیانت زیرا اعتماد به یکدیگر صفر و صد نیست و بر اساس قانون همه یا هیچ نمی توان به دیگران به سادگی اعتماد کرد یا بی اعتماد شد. بلکه مردم می‌توانند از بسیار کم تا بسیار زیاد… ادامه خواندن اعتماد کردن یعنی پذیرفتن ریسک