فیزیولوژی هیجان رفتار و تن گفتار

هیجان ها در نواحی متفاوتی از مغز و فیزیولوژی مربوط به آن مدیریت می شود

فیزیولوژی هیجان رفتار  و تن گفتار  فیزیولوژی هیجان رفتار و تن گفتار  با مسئله هیجان و هوش هیجانی رابطه تنگاتنگی دارد. هیجان ها الگوی واکنش موجود زنده به محرک های درونی و بیرونی هستند که به صورت خوشایند و ناخوشایند درشخص تجربه می شوند و واکنش رفتاری فرد به ترتیب می تواند نزدیک شدن یا… ادامه خواندن فیزیولوژی هیجان رفتار و تن گفتار