اعتماد به‌نفس یا باور به توانایی‌ خود

self-confidence اعتماد به‌نفس به این مفهوم است که ما در خود قدرت انجام هر کاری را داشته باشیم.

اعتماد به‌نفس یعنی باور به توانایی های خود اعتماد به‌‌نفس چیست؟ اعتماد به‌‌نفس یا باور به توانایی‌های فردی در روابط بین فردی و  اجتماعی، کسب و کار، موفقیت تحصیلی و حرفه‌ای و موارد دیگر، بسیار مهم  است به ویژه مواردی که با تصمیم‌گیری سروکار دارد (تصمیم گیری برای انتخاب کارمندان، مشارکت و همکاری در انجام… ادامه خواندن اعتماد به‌نفس یا باور به توانایی‌ خود