آموزش زبان بدن و دستگاه رمزگذارى‌هاى اکمن

آموزش زبان بدن در ارتباطات چهره به چهره توسط پل اکمن

آموزش زبان بدن و دستگاه رمز گذاری اعمال چهره ای پل اکمن   پل اکمن Paul Ekman در کتاب زبان بدن خود با نام «چهره چه چیزی را آشکار می‌کند؟»  What the Face Reveals بیان کرده است که از چهره  نشت بسیار زیاد اطلاعات اتفاق می‌افتد که می‌تواند یک منبع گیج‌کننده از اطلاعات هیجانی باشد. اگر انسانها… ادامه خواندن آموزش زبان بدن و دستگاه رمزگذارى‌هاى اکمن