خوشبینی و اعتماد یا ساده لوحی و بدگمانی

برای خوشبینی ، اعتماد لازم است نه بی اعتمادی و بدگمانی

آیا خوشبینی به معنای ساده لوحی است؟ خوشبینی ، ساده لوحی نیست هرچند که با اعتماد همراه است.  درباره خوشبینی و سوء ظن  کسی نمی‌تواند به دیگری اعتماد کند درصورتی‌که به‌راحتی نسبت به او مشکوک و بدگمان باشد. از دست‌دادن حس خوشبینی نسبت به شایستگی مردمی که به آنها  اعتماد می‌کنیم، اعتماد را غیرممکن می‌سازد… ادامه خواندن خوشبینی و اعتماد یا ساده لوحی و بدگمانی