تنظیم هیجان دیگران

آزمون هوش هیجانی - تنظیم هیجان دیگران

آزمون هوش هیجانی تنظیم هیجان دیگران آزمون هوش هیجانی تنظیم هیجان دیگران، یک آزمون عملکردی است آیا تنظیم هیجان های دیگران امکان پذیر است؟  با اینکه تنظیم هیجان های خود کار ساده ای نیست، در اکثر مواقع آسانتر از تنظیم هیجان های دیگران است. یکی از موقعیت هایی که زیاد پیش می آید و در آن بخواهید در… ادامه خواندن تنظیم هیجان دیگران