تعارض و هوش هیجانی برای سرپرستاران

تعارض

مطالعه همبستگی تعارض پرستاران و هوش هیجانی سرپرستاران بخش اورژانس در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در جوامع امروزی تعارض «conflict »، موضوعی است که اندیشه انسان را بیش از هر مسئله دیگری به خود مشغول کرده است و این امر در همه سازمان ها به صورت های گوناگونی مانند تعارض بین رئیس… ادامه خواندن تعارض و هوش هیجانی برای سرپرستاران