مهارتهای تن آرامی در برابر ترس و اضطراب

مهارتهای تن آرامی در برابر ترس ، اضطراب ، وحشت و فشارهای روانی مهارتهای تن آرامی پایه و اساس مهارتهای زندگی ، مهارتهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی است  در زندگی امروز ما و در عصر تکنولوژی و ارتباطات، فشارهای روانی و محیطی که موجب وحشت ما می‌شود دیگر به‌ظاهر شیر و پلنگ و حیوانات درنده… ادامه خواندن مهارتهای تن آرامی در برابر ترس و اضطراب