سرمایه گذاری و هوش هیجانی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار سرمایه گذاری

هوش هیجانی و گرایش های رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاری مقاله هوش هیجانی : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و گرایش های رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاری هوش هیجانی توانایی ای است که شخص را قادر می سازد با شناخت، تعبیر و تفسیر ، کاربرد و کنترل احساسات از انها به طور موثر و سودمند،برای استنتاج… ادامه خواندن سرمایه گذاری و هوش هیجانی