آیورودا ، یوگا و هوش هیجانی

در دهه اخیر ، رویکرد نوینی در تحقیقات روانشناسی مثبت نگر به طب آيورودا ، یوگا و هوش هیجانی شکل گرفته است.

  طب آیورودا ، یوگا و هوش هیجانی آیورودا ، یوگا و هوش هیجانی: امروزه و به ویژه پس از تحقیقاتی که پژوهشگران هندی در سال ۲۰۱۰ به انجام رساندند، مشخص شده است که میان یوگا و افزایش هوش هیجانی ، رابطۀ معنی داری وجود دارد. بر همین اساس ، ما در اینجا  یک روش بسیار معتبر… ادامه خواندن آیورودا ، یوگا و هوش هیجانی