ریسک و عدم اطمینان با هنر روشن اندیشی

ریسک و عدم اطمینان در فصل 25 کتاب هنر روشن اندیشی

تفاوت ریسک و عدم اطمینان با هنر روشن اندیشی ریسک و عدم اطمینان با هنر روشن اندیشی: ۲ جعبه پیش روی شما است. جعبه اول شامل ۱۰۰ توپ است. ۵۰ توپ قرمز و ۵۰ توپ سیاه. جعبه دوم هم شامل ۱۰۰ توپ است، اما شما نمی‌دانید چندتای آنها قرمز و چندتا سیاه است. اگر دست… ادامه خواندن ریسک و عدم اطمینان با هنر روشن اندیشی