یکی از عواملی که می تواند درکاهش افسردگی پس از زایمان تاثیر داشته باشد ، هوش هیجانی است .

افسردگی پس از زایمان و هوش هیجانی

افسردگی پس از زایمان و هوش هیجانی

افسردگی پس از زایمان، یک اختلال شایع و ناتوان کننده اجتماعی است که اثرات ناگواری بر مادر، کودک و خانواده می‌گذارد و فراوان‌ترین عارضه شایع در این دوره می‌باشدکه حداکثر طی چهار هفته بعد از زایمان شروع می‌شود . تقریباً ۱۳% زنان، افسردگی پس از زایمان را تجربه می‌کنند. میزان شیوع افسردگی پس از زایمان در مطالعات انجام شده درجهان، بین۱۰% تا ۲۰ % گزارش شده است.

مقایسه هوش هیجانی و افسردگی پس از زایمان در دو گروه از مادران با زایمان طبیعی و زایمان سزارین :  بارداری و زایمان روندهای تکاملی قابل توجهی برای بیشتر زنان می باشند . سازگاری های فیزیکی، درون فردی و خانوادگی برای تطابق موفقیت آمیز بارداری و زایمان ضرورت دارند . استرس هایی که گریبانگیر یک مادر بی تجربه می‌شوند زیاد بوده و شامل اختلالاتی در فعالیتهای معمول می‌گردد .

نویسندگان: معصومه ابراهیمی، علی اکبر اسماعیلی، محمدحسن غنی فر

افسردگی پس از زایمان، یک اختلال شایع و ناتوان کننده اجتماعی است که اثرات ناگواری بر مادر، کودک و خانواده می‌گذارد و فراوان‌ترین عارضه شایع در این دوره می‌باشدکه حداکثر طی چهار هفته بعد از زایمان شروع می‌شود . تقریباً ۱۳% زنان، افسردگی پس از زایمان را تجربه می‌کنند. میزان شیوع افسردگی پس از زایمان در مطالعات انجام شده درجهان، بین۱۰% تا ۲۰ % گزارش شده است.

علاوه برعوامل بیولوژیک درمطالعات مختلف شایع ترین عوامل خطرمرتبط با این اختلال، عواملی نظیر سن مادر، بارداری ناخواسته ، وضعیت شغلی ودرآمدی ناپایدار، اختلالات زناشویی و بحرانهای یک سال اخیرقبل از تولدگزارش شده است .

درحدود نیمی ازمادران دارای نوزاد علائم افسردگی راتجربه می کنند و۱۰ % تا۱۵ % آنها به سمت بیماری افسردگی ماژور پیش می روندکه عدم تشخیص آن تبعات مختلف رابه دنبال خواهدداشت. درصورت عدم تشخیص ودرمان به موقع حدود ۱/۰ % تا ۲/۰ % آنها به سایکوزپس از زایمان دچار می شوند .

بررسی بیماری های روانی پس اززایمان از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. نخست اینکه آغازآن قابل پیش بینی است و در زمان تولد کودک رخ می دهد و دوم اینکه سبب فشار روانی زن دراین دور می شود و برانجام تکالیف ویژه و سازگاری او اثرات منفی می گذارد و سوم اینکه ناتوانی در رابطه باکودک پیامدهای ناگوارتری برای رشد توانمندی‌های شناختی اجتماعی و هیجانی وی دارد.

یکی از عواملی که می تواند درکاهش افسردگی پس از زایمان تاثیر داشته باشد ، هوش هیجانی است .

هوش هیجانی یعنی توانمندی هایی که یک فرد بتواند انگیزه خود راحفظ نماید، درمقابل ناملایمات پایداری و تکانش های خود را کنترل کند، کامیابی را به تعویق اندازد، حالات روحی را تنظیم کند و نگذارد پریشانی خاطر ، قدرت تفکر او را خدشه‌دار سازد ، بادیگران همدلی کند و امیدوار باشد. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد که بعضی از اشکال هوش هیجانی ممکن است، افراد را از فشار روانی محافظت کرده و درنتیجه به انطباق بهترمنجر شوند.

بنابراین با توجه به شیوع بالا ی افسردگی پس از زایمان و آسیبهای ایجاد شده در مادر و خانواده مخصوصا نوزاد، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و افسردگی پس از زایمان در دو گروه از مادران با زایمان طبیعی و سزارین انجام شد و با توجه به نتایج این مطالعه، می توان با افزایش هوش هیجانی از طریق برنامه های آموزشی و اعمال روشهای مناسب، افسردگی پس از زایمان را کاهش داد.

منبع:

مجله مراقبت های نوین ، سال یازدهم، شماره ۱ (پیاپی ۴۱) : دانلود مقاله مقایسه هوش هیجانی و افسردگی پس از زایمان در دو گروه از مادران با زایمان طبیعی و سزارین

۲۰۱۴(Issue 1): 

Title:
Comparison of emotional intelligence and postpartum depression between mothers with natural vaginal delivery and cesarean delivery

Author(s):
M Ebrahimi , A.A Esmaeili , M.H GhaniFar 

Paper language: Persian

 

Abstract:
Background and Aim: Depression is the most important psychological disorder after childbirth that could have adverse impacts on the mothers, their children, and their families. This study was designed to compare emotional intelligence and postpartum depression between mothers with natural vaginal delivery and cesarean delivery.

Materials and Methods: In this descriptive analysis, 95 primiparous women included 49 natural vaginal deliveries (NVD) and 46 cesarean section (CS), that referred to health centers in Ferdows city and had inclusion criteria were studied. The data collection instruments consisted of a demographic questionnaire, standard Beck Depression Inventory and the Shering’s Emotional Intelligence Questionnaire, which completed by mothers three months after delivery. Reliability of questionnaires was obtained by using of Cronbach Alpha coefficient between 0.90 and 0.82 respectively. Data was analyzed by SPSS version 15 and independent t-tests, ANOVA, Range Tukey, Fisher’s z, Pearson, and Regression with 0.05 significant level.

Results: In this study 63.3% mothers with NVD and 71.7% with CS were housewife, and 59.2% of mothers with NVD and 50% with CS were 25 years old or lower. Results showed that the mean score for postpartum depression, emotional intelligence and its components were not significantly different between two groups (p>0.05). There was a significant negative correlation between postpartum depression and emotional intelligence and its components in total and both groups of mothers with natural or cesarean delivery (p> 0.001).

Conclusion: According to findings, postpartum depression could be reduced by increasing emotional

Intelligence through performing educational programs and employing proper methods.

Keywords:
postpartum depression, Natural childbirth, Cesarean section, Emotional intelligence,